Skip to main content
Ref no:
CNS03573
Published:
17/11/2022
Closes:
5/12/2022
Location:
Back School, Vatisker, Back, Isle of Lewis, HS2 0LB
Salary:
£16,270 per year
Contract Type:
Fixed Term
Position Type:
Term Time Part Time
Hours:
30 hours per week

Job Description

Ga shireadh, airson 30 uair a thìde gach seachdain, tro theirm na sgoile, teirm stèidhichte airson 18 mìosan. 

Bidh an neach a gheibh an dreuchd ag obair a chùm Ìre SVQ 3 ann an Cùram-chloinne (ri choileanadh ann an 18 mìosan). 

Le taic, bidh sibh a’ dealbhadh curraicealam tro mheadhan na Gàidhlig, a’ toirt taic agus stiùir air ionnsachadh agus leasachadh choileanta do chlann. Le taic, bidh sibh cuideachadh a’ dealbhadh agus a’ cur air dòigh seisean cluiche, a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach leanabh. 

 

Required for 30 hours per week, on a term time basis, for a fixed term of 18 months.

The postholder will work towards an SVQ Level 3 in Childcare (achievability, 18 months).

You will, with support, through the medium of Gaelic, plan a curriculum, which supports and guides children’s all round learning and development.  You will also with support plan and organise the play session, taking into account the needs of every child.

Requirements

Feumaidh teisteanas Ìre Nàiseanta 4 a bhith agaibh ann am Beurla agus Matamataig NO Bun-ìre Preantasachd Clann agus Daoin’ Òga. 

Tha e riatanach gu bheil comas labhairt is leughaidh agaibh ann an Gàidhlig.  

Tha tuarastal na dreuchd a’ gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach.  

 

You must have National 4 qualifications in English and Maths OR Foundation Apprenticeship Children & Young People.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

Salary for the above post is inclusive of Distant Islands Allowance.