Skip to main content
Ref no:
CNS02305
Published:
6/5/2021
Closes:
24/5/2021
Location:
Stornoway Primary School, Jamieson Drive, Stornoway, Isle of Lewis, HS1 2LE
Salary:
£12,870.00 - £13,719.00 per year
Contract Type:
Permanent
Position Type:
Part Time
Hours:
22 hours per week

This position has expired.

Job Description

Sireadh neach airson 22 uair san t-seachdain, fad na bliadhna. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire dodh’fheumalachdan gach pàiste.

Required for 22 hours per week, year round. Through the medium of Gaelic, you will with support plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

Requirements

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach CuibhreannEileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid andreuchd a shuidheachadh.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a willingness to work toward a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Job Attachments