Skip to main content
  • Ref no: GLA05885
  • Published: 17/1/2020
  • Closes: 2/2/2020
  • Location: Lyoncross Nursery, Lyoncross Road, Glasgow, G53 5UR
  • Salary: £23,682.52 - £27,714.73 per year
  • Contract Type: Permanent
  • Position Type: Full Time
  • Hours: 35 hours per week

Applications for this job cannot be made online. Please refer to the advert for further information.

Job Description

Tha Sgoil-àraich Lyoncross a ’coimhead ri Oifigear Leasachaidh Chloinne le teisteanas iomchaidh fhastadh airson a dhol a-steach don sgioba againn. Bu chòir don tagraiche soirbheachail a bhith dealasach, sùbailte agus comasach air obrachadh gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba na sgoil-àraich againn. Feumar sgilean conaltraidh sàr-mhath agus eòlas obrach air a ’Churraicealam airson Sàr-mhathais gus obrachadh gu soirbheachail le an co-obraichean.

Feumaidh an tagraiche soirbheachail a bhith fileanta ann an Gàidhlig agus Foghlam Tràth-bhliadhnaichean HNC a bhith aige (96 puing creideis SQF agus feumaidh 48 puingean a bhith aig Ìre 7) no Cùram Cloinne no SVQ Ìre 3 Cùram Tràth-bhliadhnaichean agus Foghlam (no a leithid) agus a bhith airidh air ballrachd SSSC agus an Sgeama Dìon Buidhnean So-leònte.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with SSSC Registration. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Further Information

For further information about working for us please refer to our website Working for us 

Job Attachments