Skip to main content
  • Ref no: GLA06071
  • Published: 12/3/2020
  • Closes: 13/3/2020
  • Location: Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP
  • Salary: £17,730.12 - £19,370.01 per year
  • Contract Type: Permanent
  • Position Type: Full Time
  • Hours: 35 hours per week

Applications for this job cannot be made online. Please refer to the advert for further information.

Job Description

Thathar a’ sireadh thagraidhean bho dhaoine fa leth leis na teisteanasan riatanach gus taic clèireachd is rianachd a sholarachadh anns an sgoil ùr seo. Bu chòir do thagraichean a bhith dà-chànanach le sgilean fileantachd ann an Gàidhlig (comas air leughadh is sgrìobhadh ann an Gàidhlig) agus gabhail ris an fheallsanachd Ghàidhlig san sgoil. Bu chòir do thagraichean le ùidh san obair seo a bhith sùbailte, làn thogte don obair agus sgilean conaltraidh sàr-mhath a thaisbeanadh, a thuilleadh air comas obrachadh gu math mar phàirt de sgioba. Bidh ballrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte deatamach aig àm fastaidh don dreuchd.

Bu chòir do dhaoine fa leth le ùidh san obair an ceangal gu h-ìosal a leantainn gus tagradh a chur a-steach gu My Job Scotland (Talentlink).

Applications are invited from suitably experienced individuals to provide clerical and administration support within this new school. Candidates should be bi-lingual, have fluent Gaelic skills (an ability to read and write in Gaelic) and embrace the Gaelic ethos. Interested candidates should be flexible, highly motivated and demonstrate excellent communication skills together with an ability to work well as part of a team. Membership of the Protection of Vulnerable Group Scheme will be essential on taking up the appointment.

Interested candidates should follow the link below to apply at My Job Scotland (Talentlink).

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Successful candidate would be a Fluent Gaelic Speaker

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Further Information

For further information about working for us please refer to our website Working for us 

Job Attachments