Skip to main content
Ref no:
HGH10715
Published:
15/6/2021
Closes:
28/6/2021
Location:
Headquarters, Glenurquhart Road, Inverness, IV3 5NX
Salary:
£19,092 - £21,440 per year
Contract Type:
Fixed Term
Position Type:
Full Time
Hours:
35 hours per week

This position has expired.

Job Description

Tiotal Dreuchd: Ceumnaiche Inntearnach (Gàidhlig agus Meadhanan Sòisealta)
Àite: Inbhir Nis
Uairean: 35 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu 1 Faoilleach 2022
Tuarastal: £19,092 - £21,440

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh Gàidhlig a bhith aig tagraichean.

Neach Fiosrachaidh: Lena Walker, Fòn: 01463 702402. Gheibhear fios cuideachd bho gaelic@highland.gov.uk

Adhbhar Dreuchd: Ìomhaigh na Gàidhlig a thogail agus cuideachadh le bhith a’ toirt air adhart grunn phrìomh leasachaidhean air-loidhne.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais tro Business.SupportHR-Fin-DI@highland.gov.uk a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Post Title: Graduate Intern (Gaelic and Social Media)
Location: Inverness
Hours: 35 hpw
Duration: Fixed Term until 1 January 2022
Salary: £19,092 - £21,440

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers is essential.

Contact Person: Lena Walker Tel: 01463 702402  Contact is also available from gaelic@highland.gov.uk

Job Purpose:  To raise the profile of Gaelic and assist in developing several key online developments.

Please APPLY ONLINE.  If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support via Business.SupportHR-Fin-DI@highland.gov.uk quoting the post reference number above.

Shortlisted applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated.
Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Requirements

Ìre ceuma le ciad roghainn airson cuspair didseatach/meadhanan sòisealta/margaidheachd no eòlas is fios co-ionann.

Degree Level with a preference for digital/ social media/ marketing discipline or equivalent experience and knowledge.

Job Attachments