Skip to main content
Ref no:
HGH13040
Published:
25/7/2022
Closes:
8/8/2022
Location:
Headquarters, Glenurquhart Road, Inverness, IV3 5NX
Salary:
£19,892 - £22,240 per year
Contract Type:
Fixed Term
Position Type:
Full Time
Hours:
35 hours per week
Work From Home:
Hybrid

This position has expired.

Job Description

Tiotal Dreuchd: Ceumnaiche Inntearnach – Oifigear Conaltradh Corporra & Com-pàirteachaidh (Gàidhlig)
Àite: Inbhir Nis
Uairean: 35 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu Dùbhlachd 2022
Tuarastal: £19,892 – £22,240 p.a.

 

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre dhen bhann.

 

Feumaidh Gàidhlig a bhith aig tagraichean.

Neach Fiosrachaidh: Ruth Rountree Provan, Fòn: 01463 702022 / Alison NicNèill, Fòn: 07776 481347

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt seachad a thaobh conaltradh corporra is com-pàirteachas do Sgioba Conaltradh Corporra agus Sgioba Gàidhlig na Comhairle, gus cuideachadh le bhith a’ togail ìomhaigh Ghàidhlig na Comhairle air-loidhne.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais tro recruitment.enquiries@highland.gov.uk a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Post Title: Graduate Intern - Corporate Communications & Engagement Officer (Gaelic)
Location: Inverness
Hours: 35 hpw
Duration: Fixed Term until December 2022
Salary: £19,892 - £22,240 p.a.

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers is essential.

Contact Person:

Ruth Rountree Provan, Tel: 01463 702022 / Alison MacNeill, Tel: 07776 481347

Job Purpose: Provide corporate Gaelic communications and engagement support to the Council’s Corporate Communications and Gaelic Teams to assist in raising the Council’s Gaelic online profile.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support via recruitment.enquiries@highland.gov.uk.gov.uk quoting the post reference number above.

Shortlisted applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated.
Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Requirements

Airson cur a-steach airson na dreuchd seo, feumaidh sibh na leanas a choileanadh:

 

Feumaidh sibh a bhith a’ fuireach anns a’ Ghàidhealtachd fad na h-ùine fastaidh

Feumaidh sibh a bhith fo 25 air ceann-latha cur a-steach an iarrtais

Feumaidh teisteanas ìre HND no nas àirde a bhith agaibh

Feumaidh sibh a bhith fileanta sa Ghàidhlig (labhairteach is sgrìobhte)

 

In order to apply for this vacancy, you must meet the following eligibility criteria

  • You must be resident in the Highlands for the duration of the employment period
  • You must be under 25 on the date of application submission
  • You must have a qualification at HND level or above

Proficient in Gaelic (spoken and written)