Skip to main content
  • Ref no: HGH07913
  • Published: 10/9/19
  • Closes: 23/9/19
  • Location: Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Struan Road, Portee, IV51 9EG
  • Salary: £11,976.00 - £13,257.00 per year
  • Contract Type: Fixed Term
  • Position Type: Part Time
  • Hours: 28 hours per week

Applications for this job cannot be made online. Please refer to the advert for further information.

Job Description

Tiotal Dreuchd: Neach-cuideachaidh Clèireachail 2
Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach
Uairean: 28 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu 2 Iuchar 2020
Tuarastal: £11,976 - £13,257

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Flòraidh Guidi  Fòn: 01478 614770

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh còmhla ris a’ Cheannard agus taic a thoirt dhaibh a thaobh dhleastanasan oifis.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

San àbhaist, ’s ann air post-d a thèid fios a chur gu tagraichean, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil chunbhalach air ur puist-d agus air a’ phasgan sgudail.

 

Post Title:   Clerical Assistant 2 (Schools)
Location:     Bun-sgoil Ghaidhlig Phort Righ, Portree, Isle of Skye
Hours:         28 hours per week
Duration:    Fixed Term until 2 July 2020
Salary:         £11,976 - £13,257

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers are essential.

This post is under represented in males.  Applications from males are encouraged.

Contact Person:  Flora Guidi  Tel: 01478 614770

Job Purpose: To support and work with the Head Teacher in relation to office duties.

Please APPLY ONLINE.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Shortlisted applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated.  Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Job Attachments