Skip to main content
Ref no:
CNS04501
Published:
16/02/2024
Closes:
04/03/2024
Location:
Breasclete Primary School Breasclete Isle of Lewis, HS2 9ED
Salary:
£24,847 - £27,280 per year pro rata
Contract Type:
Permanent
Position Type:
Part Time
Hours:
17 hours per week

Advert

Nursery Key Worker, Qualified, Gaelic Medium, Sgoil Àraich Bhreascleit (8911)

17 hours per week term-time, Permanent

£11,416 - £12,534 per annum, inclusive of Distant Islands Allowance

Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ri curaicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne san fharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne ag obair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a bhith agaibh a tha a coileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson luchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid an dreuchd a shuidheachadh.

 

Through the medium of Gaelic, you will plan a curriculum which supports and guides children’s all-round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Please see attached ‘Job Description & Person Specification’ for further information.

  • Disability Confident Employer - Employer
  • Scottish Living Wage