Skip to main content
Ref no:
CNS04778
Published:
20/06/2024
Closes:
08/07/2024
Location:
Sgoil Uibhist a Tuath Paible Isle of North Uist, HS6 5DX
Salary:
£25,892 - £25,982 per year pro rata
Contract Type:
Temporary
Position Type:
Part Time
Hours:
30 hours per week

Advert

Apprentice - Childcare, Gaelic, Saoghal Beag Nursery (9035)
30 hours per week, fixed term 18 months
£20,821 per annum, inclusive of £2,223 Distant Islands Allowance per annum

Ga shireadh, airson 30 uair a thìde gach seachdain, teirm stèidhichte airson 18 mìosan.

Bidh an neach a gheibh an dreuchd ag obair a chùm Ìre SVQ 3 ann an Cùram-chloinne (ri choileanadh ann an 18 mìosan).

Le taic, bidh sibh a’ dealbhadh curraicealam tro mheadhan na Gàidhlig, a’ toirt taic agus stiùir air ionnsachadh agus leasachadh choileanta do chlann. Le taic, bidh sibh cuideachadh a’ dealbhadh agus a’ cur air dòigh seisean cluiche, a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach leanabh.

Feumaidh teisteanas Ìre Nàiseanta 4 a bhith agaibh ann am Beurla agus Matamataig NO Bun-ìre Preantasachd Clann agus Daoin’ Òga.

Tha e riatanach gu bheil comas labhairt is leughaidh agaibh ann an Gàidhlig.

Tha tuarastal na dreuchd a’ gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach.

 

Required for 30 hours per week for a fixed term of 18 months.

The postholder will work towards an SVQ Level 3 in Childcare (achievability, 18 months).

You will, with support, through the medium of Gaelic, plan a curriculum, which supports and guides children’s all round learning and development. You will also with support plan and organise the play session, taking into account the needs of every child.

You must have National 4 qualifications in English and Maths OR Foundation Apprenticeship Children & Young People.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

Closing Date: Monday 8 July 2024

 

 

 

  • Disability Confident Employer - Employer
  • Scottish Living Wage