’S e Sabhal Mòr Ostaig an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Stèidhichte ann an Slèite anns an Eilean Sgitheanach, ’s e an aon ionad Foghlam Àrd-ìre is Leantainneach anns an t-saoghal a tha a’ lìbhrigeadh a chuid phrògraman ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin ann an àrainn bhogaidh bheairteach. Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann mòran chothroman ionnsachaidh do dhaoine aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig, an dà chuid aig a’ Cholaiste agus air astar.

----------------------

Sabhal Mòr Ostaig is the National Centre for Gaelic Language and Culture. Based in Sleat, Isle of Skye, we are the only centre of Higher and Further Education in the world that provides its learning programmes entirely through the medium of Gaelic in an immersed, language-rich environment.

We offer a range of learning opportunities, both on campus and via distance learning, full-time and part-time, for anyone with an interest in Gaelic.