Who we are

Bòrd na Gàidhlig is the principal public body in Scotland responsible for promoting Gaelic development, including providing advice to Scottish Ministers on Gaelic issues.

Our Vision

Gaelic is seen and heard on a daily basis across Scotland, such that it is widely recognised as an integral part of Scottish life and a national cultural and economic asset.

Our corporate aims

By 2023 the outcomes we want to achieve are:

 • More people are using and benefitting from Gaelic at work, at home and in the community
 • Opportunities for people to develop their Gaelic skils at any age have increased and are more accessible
 • More people in Scotland are positive about Gaelic language and culture
 • Bòrd na Gàidhlig has continued to develop how it works.

What we do

 • Produce the National Gaelic Language Plan and co-ordinate its delivery
 • Oversee the development and implementation of Gaelic Language Plans by Public Authorities
 • Issue statutory guidance to develop Gaelic education
 • Advise Scottish Government Ministers on Gaelic issues
 • Distribute funds for the development of the Gaelic language
 • Provide leadership and advice in support of Gaelic language initiatives
 • Initiate and implement projects and initiatives
 • Promote Gaelic locally, nationally and internationally
 • Listen and react to the needs of communities

Our Partners

 • Government and its Agencies
 • Education Authorities, Agencies and Organisations
 • Economic, Cultural and Tourism Development Agencies
 • Media, Creative and Cultural Organisations
 • Gaelic Organisations
 • Enterprises
 • Community Groups
 • Individuals

CÒ SINN

’S e Bòrd na Gàidhlig a’ phrìomh bhuidheann phoblach ann an Alba ris a bheil e an urra cor na Gàidhlig a thoirt air adhart agus mar phàirt de sin bidh sinn a’ toirt comhairle do Mhinistearan na h-Alba air cùisean Gàidhlig.

AR N-ÀRD-AMAS

Gum bi a’ Ghàidhlig air a faicinn is air a cluinntinn gu làitheil air feadh Alba, chun na h-ìre ’s gum bi i air a h-aithneachadh mar phàirt bunaiteach de bheatha muinntir na h-Alba agus mar chànan prìseil a tha a’ cur ri cultar is eaconamaidh na dùthcha.

AR PRÌOMHACHASAN RO-INNLEACHDAIL

Seo na prìomhachasan a tha sinn airson a thoirt gu buil airson 2023:

 • Gum bi barrachd dhaoine a’ cleachdadh Gàidhlig agus a’ faotainn bhuannachdan bhon chànan nan obair, aig an taigh agus sna coimhearsnachdan aca
 • Gum bi barrachd chothroman ann do dhaoine aig aois sam bith na sgilean Gàidhlig aca a thoirt air adhart agus gum bi e nas fhasa dhaibh na cothroman sin a ghabhail
 • Gum bi barrachd dhaoine ann an Alba taiceil is bàidheil do chànan is cultar na Gàidhlig

· Gun cùm Bòrd na Gàidhlig air a’ leasachadh nan dòighean-obrach aige.

BIDH SINN A’ DÈANAMH NA LEANAS:

• Ag ullachadh a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig agus a’ co-òrdanachadh coileanadh a’ Phlana sin

• A’ toirt stiùireadh do mar a thèid Planaichean Gàidhlig nan Ùghdarrasan Poblach ullachadh is a chur an gnìomh

• A’ foillseachadh stiùireadh reachdail gus foghlam Gàidhlig a thoirt air adhart

• A’ toirt comhairle do Mhinistearan Riaghaltas na h-Alba air cùisean Gàidhlig

• A’ toirt seachad maoineachadh gus Gàidhlig a thoirt air adhart

• A’ toirt stiùireadh is comhairle seachad mar thaic do dh’iomairtean Gàidhlig

• A’ stèidheachadh is a’ lìbhrigeadh phròiseactan is iomairtean

• A’ cur na Gàidhlig air adhart gu h-ionadail, gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta

AR LUCHD-COMPÀIRT

 • An Riaghaltas agus na Buidhnean aige
 • Ùghdarrasan is Buidhnean Foghlaim
 • Buidhnean Eaconamach, Cultarach is Leasachadh Turasachd
 • Buidhnean Mheadhanan, Cruthachail is Dualchais
 • Buidhnean Gàidhlig
 • Iomairtean
 • Buidhnean Coimhearsnachd
 • Daoine Fa Leth